ازمایشات مربوط به موزاییک:

1-تعیین نیروی خمشی

2-تعیین ابعادموزاییک

3-میزان گونیابودن موزاییک

4-تعیین میزان تابیدگی

5-تعیین میزان تابش

6-تعیین میزان مقاومت دربرابرسرخوردن

7-تعیین میزان جذب اب (سطحی ومطلق)

8-تعیین مقاومت دربرابریخ زدگی

کارخانه البرزموزاییک افشاربارعایت استانداردهای لازم محصولاتی تولیدمی نمایدکه درازمایشات مربوطه سربلندشده است.

                                                             شماره تماس:09334543027